TERAZ CZYTASZ: Wskazówki dotyczące postępowania w razie kolizji na terenie Austrii
Goście Zespołu Ukołowanych 24.11.2016
Goście Zespołu Ukołowanych
Podziel się:Share on FacebookTweet about this on Twitter

Kolizje i wypadki drogowe to sytuacje stresujące, zwłaszcza kiedy dochodzi do nich za granicą. Warto mieć wówczas pod ręką zestaw wskazówek uwzględniających przepisy obowiązujące w danym kraju. Pozwolą one podjąć racjonalne działania i uniknąć chaotycznego postępowania.

Jeśli zostałeś uczestnikiem zdarzenia drogowego

 1. Niezwłocznie zatrzymaj samochód.
 1. Postaraj się zabezpieczyć miejsce kolizji i zapobiec powiększaniu się rozmiarów szkody.

Włóż kamizelkę odblaskową, zabezpiecz miejsce zdarzenia poprzez włączenie świateł awaryjnych i ustawienie trójkąta ostrzegawczego. Trójkąt powinien stać około 70 cm od pobocza drogi i powinien być ustawiamy przed samochodem, w odległości uzależnionej od miejsca kolizji:

– na autostradzie 250 m,

– poza terenem zabudowanym 150 m,

– w mieście 50 m.

W przypadku drobnej szkody komunikacyjnej należy możliwie najszybciej usunąć samochody z jezdni, by nie tamowały ruchu.3. Oceń skutki zdarzenia. Upewnij się, czy są ranni.

 1. Udziel poszkodowanym pierwszej pomocy. Uchylenie się od obowiązku udzielenia pierwszej pomocy (samodzielnie lub poprzez wezwanie odpowiednich służb ratowniczych) może skutkować odmową wypłaty odszkodowania (§ 6 austriackiej ustawy o ruchu drogowym – Straßenverkehrsordnung).
 1. Wezwij pomoc. Jeśli w pobliżu znajduje się słupek z telefonem alarmowym (tzw. Notrufsäule), skorzystaj z niego. Centrala alarmowa, z którą się wówczas połączysz, będzie już znała lokalizację wypadku i powiadomi odpowiednie służby ratunkowe.
 1. Jeśli nikt nie został ranny, nie ma obowiązku wzywania policji. Uczestnicy zdarzenia powinni zgodnie wymienić się danymi osobowymi oraz danymi pojazdów i ich ubezpieczycieli.

Jeśli żaden z uczestników kolizji nie doznał obrażeń ciała, a pomimo to zostanie wezwana policja, wzywająca ją osoba musi ponieść koszt sporządzenia raportu policyjnego, czyli opłacić tzw. Blaulichtsteuer. Jest to opłata ryczałtowa w wysokości 36 euro. Jeśli winę za kolizję drogową ponosi drugi uczestnik zdarzenia, wówczas kosztem opłaty za sporządzenie raportu powinien zostać obciążony jego ubezpieczyciel. Kiedy mamy do czynienia ze współwiną, koszt opłaty, po połowie, ponoszą uczestnicy kolizji. Jeśli wezwiesz policję, gdyż drugi uczestnik kolizji jest pod wpływem alkoholu, nie poniesiesz kosztów sporządzenia raportu.

 1. Pozostałym uczestnikom zdarzenia drogowego należy podać swoje dane osobowe, dane pojazdu i i dane ubezpieczyciela OC. Jeśli uczestnik zdarzenia nie jest w stanie wskazać ubezpieczyciela, można posłużyć się wyszukiwarką ubezpieczycieli pojazdów austriackich umieszczoną na stronie internetowej Związku Austriackich Firm Ubezpieczeniowych: http://www.vvo.at w zakładce Versichererauskunft.
 1. Zidentyfikuj świadków zdarzenia. Zanotuj ich dane osobowe.
 1. Uczestnicy wypadku muszą sporządzić oświadczenie o zdarzeniu drogowym – będzie ono później podstawą dochodzenia roszczeń z polisy OC sprawcy zdarzenia. Można posłużyć się gotowym formularzem wspólnego zgłoszenia.
 1. O ile to możliwe, wykonaj kilka zdjęć miejsca kolizji i uszkodzonych pojazdów.
 1. Pod żadnym pozorem nie oddalaj się z miejsca zdarzenia bez pozostawienia swoich danych osobowych i danych swojego pojazdu. Jeśli wyrządzisz szkodę pod nieobecność poszkodowanego, pozostaw przy uszkodzonym mieniu swoje dane osobowe i podaj dane kontaktowe (telefon, e-mail itp.). Niezwłocznie zgłoś kolizję drogową na najbliższym posterunku policji.

Jeśli zostałeś poszkodowany w zdarzeniu drogowym na terenie Austrii, szkodę możesz zgłosić:

 • bezpośrednio u ubezpieczyciela sprawcy,
 • po powrocie do Polski u reprezentanta ds. roszczeń towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy (w ustaleniu reprezentanta pomaga Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, na stronie internetowej pbuk.pl znajdziesz odpowiedni formularz),
 • w Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (jeśli ubezpieczyciel sprawcy nie ma w Polsce reprezentanta ds. roszczeń lub sprawca nie posiadał ważnego ubezpieczenia OC),
 • w Związku Austriackich Firm Ubezpieczeniowych (Verband der Versicherungsunternehmen Österreich): vvo@vvo.at

Numery alarmowe

112 – numer alarmowy do powiadomienia o zagrożeniu zdrowia, życia lub mienia, jednolity na terenie całej Unii Europejskiej (ten numer wybieramy także, gdy w zdarzeniu drogowym są ranne osoby)

144 – pogotowie ratunkowe

122 – straż pożarna

133 – policja

+43 125 120 00 – pomoc drogowa

Inne ważne telefony

+48 (22) 551 51 00 – Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

+43 1 711 56 0 – Związaek Austriackich Firm Ubezpieczeniowych (Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs)

0 800 133 133 – numer alarmowy dla osób głuchoniemych umożliwiający wysłanie wiadomości SMS, obsługiwany przez austriackich operatorów

NAJWAŻNIEJSZE PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO

Dozwolona prędkość

Prędkość jazdy powinna być przystosowana do warunków drogowych, natężenia ruchu, warunków atmosferycznych oraz właściwości pojazdu i jego ładunku. Bez uzasadnionego powodu pojazdy nie mogą poruszać się zbyt wolno, by nie wstrzymywać ruchu drogowego.

Zgodnie z § 20 austriackiej ustawy o ruchu drogowym (Straßenverkehrsordnung) dopuszczalna prędkość pojazdów na terenie Austrii wynosi:

austria1

Winiety i opłaty za przejazd autostradą

Chcąc poruszać się w Austrii po drogach szybkiego ruchu i autostradach, musisz wykupić winietę, czyli nalepkę potwierdzającą wniesienie opłaty za korzystanie z tych dróg. Ich koszt zależy od rodzaju pojazdu i tego, jaki okres obejmują.

Winieta dla pojazdu osobowego, pojazdu osobowego z typową przyczepą campingową i innych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t w 2016 r. kosztuje np.: 8,70 euro na 10 dni, 25,30 EURO na dwa miesiące i 84,40 EURO na cały rok.

Winietę należy nakleić w lewym górnym rogu przedniej szyby lub pod lusterkiem. Jeśli nie przykleisz winiety do szyby, nie masz prawa poruszać się po płatnych drogach – nawet jeżeli dokonałeś jej zakupu.

Na terytorium Austrii winiety sprzedawane są w biurach automobilklubu austriackiego (OAMTC www.oeamtc.at), urzędach pocztowych, kioskach, na stacjach benzynowych oraz w punktach pobierania opłat drogowych.

Można je kupić również w Polsce – za pośrednictwem Polskiego Związku Motorowego (www.pzmtravel.com.pl).

Za brak winiety możemy zostać ukarani mandatem karnym w wysokości 215,00 EURO, powiększonym o koszt jej wykupienia.

Ważne informacje dla kierowców planujących podróż do Austrii 

5

Szczególne wymogi dla pojazdów ciężarowych

W Austrii obowiązuje zakaz jazdy pojazdów ciężarowych w dni świąteczne oraz w weekendy: od godz.  15.00 w sobotę do godz. 22.00 w niedzielę. Więcej informacji na ten temat na stronie internetowej www.wkv.at.

Przydatne linki

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych http://pbuk.pl/pl/

Związek Austriackich Firm Ubezpieczeniowych (Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs) www.vvo.at

Ciekawe informacje na temat z zakresu wymaganego wyposażenia pojazdu, podstaw prawnych obowiązujących w ruchu drogowym itp. można  znaleźć na stronie austriackiego klubu dla zmotoryzowanych. Austriacki Automobilklub ÖAMTC (Der Österreichische Automobil-, Motorrad- und Touringclub,) www.oeamtc.at

 

Zwroty przydatne w razie wystąpienia szkody komunikacyjnej

Nazywam się … i chcę zgłosić wypadek drogowy.   Ich heisse… und möchte einen Autounfall melden.

Znajduję się na ulicy …  Ich befinde mich auf der Strasse …

Podczas jazdy miałam zapięte pasy bezpieczeństwa.   Während der Fahrt war ich angeschnallt.

Mój pojazd ma obowiązkowe ubezpieczenie OC w ERGO Hestii SA.   Mein Fahrzeug ist bei ERGO Hestia SA KFZ-Haftpflicht versichert. 

Proszę wezwać policję!   Rufen Sie bitte die Polizei!

Proszę wezwać karetkę pogotowia!   Rufen Sie bitte einen Krankenwagen!

Jestem ranny.  Ich bin verletzt. 

Nie piłem alkoholu.  Ich habe kein Alkohol getrunken.

Proszę przysłać pomoc drogową. Schicken Sie mir bitte einen Pannendienst.

Kto jest właścicielem / osobą ubezpieczoną?  Wer ist der Eigentümer des Fahrzeugs / der Versicherungsnehmer?

Poproszę o Pana dane (nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail)   Könnten Sie mir bitte Ihre Personaldaten (Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail) geben?

Poproszę o markę i numer rejestracyjny pojazdu.   Könnten Sie mir die Marke des Fahrzeugs und das Autokennzeichen angeben?

Co jest przyczyną szkody?   Wie ist zu dieser Kollision gekommen?

Gdzie i kiedy miała miejsce szkoda?   Wo und wann ist der Schaden passiert?

Czy zawiadomił Pan policję lub inne służby bezpieczeństwa?   Haben Sie die Polizei oder den Rettungsdienst benachrichtigt?

Które części Pana pojazdu zostały uszkodzone?   Welche Autoteilhe Ihres Fahrzeugs wurden beschädigt?

Czy ktoś doznał obrażeń?   Wurde jemand verletzt?

dowód rejestracyjny   der Fahrzeugschein

dowód osobisty   der Personalausweis

prawo jazdy   der Führerschein

wypadek   der Unfall

ubezpieczenie OC   die KFZ – Haftpflichtversicherung

ubezpieczyciel   der Versicherer

właściciel pojazdu   Eigentümer des Fahrzeugs